Zápis z valné hromady

TJ SOKOL JINAČOVICE

Zápis z Valné hromady TJ Sokol Jinačovice, konané dne 29.března 2015 v 17hodin, v hostinci U Střížů

Na Valné hromadě bylo v okamžiku zahájení přítomno 34  členů, z celkového počtu, což je 52% . Valná hromada byla usnášeníschopná. (Na Valnou hromadu přišel 1 nový člen, viz příloha, prezenční listina).

Program Valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové komise a zapisovatele VH
 3. Zpráva o činnosti za rok 2014
 4. Zpráva o hospodaření za rok 2014
 5. Zpráva kontrolní komise
 6. Rozprava k předneseným zprávám
 7. Plán činnosti na rok 2015
 8. Finanční plán – peněžní rozpočet na rok 2015
 9. Volba delegáta na VH župy
 10. Diskuse, návrhy členů
 11. Usnesení
 12. Závěr

add 1.

VH zahájil starosta sokola TJ Jinačovice pan Martin Klouda, který přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem VH.

add 2.

Byli zvoleni členové mandátové komise ve složení: Martin Klouda, Jan Kachlík, Eduard Novotný, Pro bylo 100% přítomných hlasů, proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů,

předsedou této komise byl zvolen Martin Klouda, který bude ověřovatelem zápisu, Pro bylo 100% přítomných hlasů, proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

zapisovatelem byla zvolena: Marcela Kloudová. Pro bylo 100% hlasů, proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

add 3.

Zprávu o činnosti za rok 2014 přednesl místostarosta a vzdělavatel Sokola Pavel Chrápavý:

8.2. disko ples v hostinci u Střížů, 60 platících návštěvníků, (letos 2015 pouze 45)
9.3. okolí Jinačovice – Rozdorojovice – Veverská Bitýška výlet na kole 27lidí
12.4. brigáda: jarní úklid hřiště
30.4. Pálení čarodějnic: 50lidí + děti
18.5. sběr železa, výnos 5.548,-Kč, celkem 4,8 t
1.6. den dětí 60lidí
26.6. brigáda: malování sociálního zařízení
26.7. Mladé hody – zajištění obsluhy, počet prodaných lístků 285 ks
27.7. den obce – zajištění obsluhy
20.9. kácení máje
28.9. cyklo-výlet Bystřice nad Pernštýnem, Vírská přehrada
8.11. stolní tenis turnaj, počet hráčů celkem 25, kategorie děti, ženy, muži, vítězi: viz: www.sokoljinacovice.cz
17.11. lampionový průvod – hojná účast z řad celé obce
21.11. sklep Starovice 27lidí, placená autobusová doprava pro členy TJ Sokol
13.12. disko u Jelínků
23.12. vycházka Rozdrojovice

Na sklonku roku bylo nastříkáno hřiště, bylo vytvořeno kluziště, které ovšem díky špatným klimatickým podmínkám vydrželo sotva 5 dní, nicméně zájem z řad dětí byl velký.

Celoročně funguje posilovna pod vedením instruktora pro fit centra Jana Kachlíka v prostoru sokolovny, otevřená denně. Po zaplacení celoročního klubového příspěvku obdrží člen vlastní klíč na dobu jednoho roku do zápůjčky. Posilovnu pravidelně navštěvuje do 10 členů.

Stolní tenis provozujeme v úterý a čtvrtek v prostorách k tomu určených na obci, od 19 do 21h, pravidelně ping pong v týdnu hraje cca 6 členů.

Fotbal hraje každou neděli 14-16 hráčů. Kondiční cvičení pro ženy, pod vedením Marcely Kloudové, ve čtvrtek od 18h (kruhový trénink) navštěvuje do 10 cvičenek.

Zahájili jsme pravidelné sportovní hry a cvičení pro děti pravidelně v úterý, ve čtvrtek byla od podzimu zahájena malá fotbalová přípravka.

add 4.

Zprávu o hospodaření přednesla nová účetní paní Magda Haklová, seznámila přítomné s významnými položkami příjmové a výdajové strany, detailní přehled je přílohou této zprávy.

Celková aktiva: 5,2 mil Kč z toho budovy a pozemky tvoří 98% (5,15 milKč)

Cizí zdroje jednota nemá, hospodářský výsledek za rok 2014 činí 38 tis Kč

add 5.

Zprávu kontrolní komise přednesla Vlaďka Křížová. Konstatovala, že v hospodaření jednoty nejsou žádné nesprávné údaje, skutečnosti.

add 6.

K předneseným zprávám se nevedla diskuse, nebyly připomínky.

add 7.

Plán činnosti na rok 2015:

Zahájení cvičení pro děti bude od 29.3.2015, vždy od 18h, vede Eduard Novotný.

Fotbalová přípravka bude zahájena od 2.4.2014, vždy od 18h, vede Martin Klouda.

Pochody výlety vede Eda Novotný za sport, o nejbližších termínech bude s předstihem min 2 týdnů informovat. V plánu jsou min 2 společné výlety (jarní a podzimní)

Turnaje volejbal, nohejbal,stolní tenis: dle zájmu budou vypsané a naplánované akce na hřišti TJ.

Pálení čarodějnic 30.4., Den dětí 1.6., Mladé Hody 25.-26.7.2015, Kácení Máje a pivní dny (zatím bez termínu, sportovní den – zatím bez termínu, 17.11. lampionový průvod, zájezd do vinného sklepa).

Náčelník sportu p. Novotný bude v průběhu roku informovat o možnosti účasti na atletickém čtyřboji, příp. víceboji v Moravských Knínicích a v Brně.

add 8.

Finanční plán na rok 2015 – rozpočet vychází:

 1. z hotovosti na pokladně 1.030,-Kč a stavu peněžních prostředků na účtu 80.176,-Kč ke dni 31.12.2014
 2. Z příjmů z prodeje členských příspěvků:

Dospělí: 300,-Kč 8.400,-

Děti: 100,-Kč 3.600,-

Očekávaný noví členové: cca 1.000,-

Celkem:           13.000,-

Celkový očekávaný příjem z členských známek: 13.000,-Kč

 1. Z prodeje vstupného na společenských akcí:  VH odhlasovala jednomyslně cenu vstupného 100,-Kč/vstup/dospělý.
  Nečlenové sokola – děti účastnící se akcí pro děti a mládež, které pořádá jednota, budou platit účastnický poplatek 20,-Kč/dítě, zůstávají stejné jako loni v roce 2014.

 

 1. Z příležitostného pronájmu hřiště: VH odsouhlasila cenu pronájmu hřiště jako cenu vztahovou, tj. k počtu návštěvníků: 20,-Kč/prodanou vstupenku. Cenu pronájmu lze stanovit také sazbou: 200,-Kč/hodinu.

Ostatní příjmy:

Prodeje občerstvení na společenských akcích.

Dotace obce: starosta informoval o výši dotačního příspěvku na rok 2015 ve výši 25 tis Kč.

Dotace Župa – podána žádost ve výši cca 8 tis Kč na provoz.

Sponzorské dary

Sběr železa: v roce 2015 není plánován, není vhodné tuto akci opakovat každý rok, nízký výdělek

add 9.

VH navrhla pana Martina Kloudu jako delegáta na Valnou hromadu Župy. Pro bylo 100% přítomných hlasů, proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0hlasů.

add 10.

Diskuse:

 1. Eduard Novotný přednesl návrh ohnivé show na čarodky cca za 2000,-Kč, bylo schváleno max. 1000,-Kč na nutný materiál
 2. Starosta Martin Klouda seznámil přítomné se žádostí na opravu střechy budovy Sokolovny, jejího havarijního stavu, žádost bude podána do konce dubna 2015.
 3. Paní Alena Veselovská se zmínila o špatné zkušenosti s firmou Horák z Kuřimi (viz oprava střechy)
 4. Pavel Chrápavý vznesl požadavek na nákup baterie (1.700,-Kč) do malotraktoru – schváleno, starost o údržbu trávníku dále s Liborem Zaoralem-novým členem TJ. p. Chrápavý nechá vyhotovit jeden klíč do klubovny pro Libora Zaorala pro tyto potřeby.
 5. P. Klouda seznámil přítomný s možností měsíčně přispívat do místního zpravodaje NADOHLED vydávaného pod záštitou obce a místní obyvatelkou paní Annou Kučerovou
 6. Vedla se rovněž diskuse, zda konat vlastní ples, či spojit se s místním uměleckým sdružením Trnůvka – bude rozhodnuto až na sklonku roku 2015
 7. Tréninky v ping-pongu PO: 19-20:30, ÚT: 20-21:30, děti pod vedením p. Vlastimila Veselovského
 8. Nově cvičení pro ženy: v sále OÚ ve čt: 19-20h
 9. P. V. Veselovský ml dostal za úkol zorganizovat společný cyklovýlet pro členy Sokola, Martin Klouda navrhl cyklovýlet: „Měřínská 50km“ různé tratě, 6.6. 2015, akci pořádá obec Měřín a tamní obecní úřad společně s Orlem.
 10. Bude obnoven Jinačovický pochod, který před několika málo lety organizoval náš člen pan Jaroslav Mazánek, organizace se zhostí zástupci obce, bude poskytnuto hřiště TJ Sokola JInačovice
 11. Starosta dostal za úkol zajistit kapelu na Mladé hody – již splněno
 12. P. Novotný navrhoval zajistit v době nepřízně počasí po dobu konání veškerých akcí na hřišti nějakou konstrukci větší plachty – markýzy…Tento nápad se zatím nesetkal s patřičnou odezvou
 13. Dále přišel s podnětem pronájmu hřiště v červenci na dobu 1-2 týdnů pro příměstský tábor, který bude mít svoji základnu v Jinačovicích – odsouhlaseno
 14. VH si odsouhlasila ☺ záměr vybudovat adekvátní moderní sportovní základnu pro aktivní moderní odpočinek. Stávající prostory jsou zcela nevyhovující moderním potřebám!!!!  ☹

 

www stránky:  www.sokoljinacovice.cz  zodpovídá Jiří Kašpárek – všichni členové mu mohou zasílat aktuální informace, upozornění fotografie ze společných dění

add 11.

Usnesení Valné hromady TJ Sokol JInačovice:

VH neodsouhlasila navýšení členských známek ze 300,-Kč na 500,-Kč pro dospělou osobu. Za členství se bude tedy i nadále vybírat 300,-Kč/dospělí, 100,-Kč/děti.

Budeme podporovat tělocvičnou a sportovní činnost, budeme usilovat o rozšíření členské základny

Uspořádáme tradiční plánované akce dle bodu 7. tohoto zápisu

Budeme spolupracovat se zastupitelstvem obecního úřadu Jinačovice a občanským sdružením Trnůvka.

Valná hromada schválila zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2014, zprávu kontrolní komise za rok 2014 a plán činnosti a finanční plán na rok 2015.

add 12.

Na závěr jednání Valné hromady starosta TJ pan Martin Klouda poděkoval všem přítomným za účast, jejich návrhy a doporučení, popřál jim hodně zdaru a plnou účast na plánovaných akcí.

V Jinačovicích 29. března 2015

Zapisovatel: Marcela Kloudová………………………………………………………………………………………………

Předseda mandátové komise, starosta TJ: Martin Klouda………………………………..…………….

Členové mandátové komise:    Jan Kachlík………………………Eduard Novotný.……………………..

Za kontrolní komisi:    Magda Haklová – vedení účetnictví………………………………….…………….

Prezenční listina, Příloha: Rozvaha a Výsledovka 2014